آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
دبیرستان امام محمد باقر(ع) متوسطه دوره دوم - مدرسه هوشمند

https://emam-bagher.hamkelasi.co/portal/?pId=367